Nová Teritoria Čakovice

práce na projektu: návrh stavby, dokumentace pro územní rozhodnutí

architekt: Petr Průša, Ján Kapitulčin

spolupráce: Ing. Jiří Tvrdý, ing.arch. Lukáš Bruthans

investor: PROPERTY TRUST, a.s.

místo: Praha Čakovice

období: 2017

Navržené objekty SO-01 – IMPERA hotel a SO-02  Polyfunkční objekt doplňují rozvíjející se území v okolí ulice Cukrovarská. V blízkém okolí se nachází podobný typ solitérních bytových a Polyfunkčních domů, jejich souborů a dále rodinné dvoupodlažní domy. Objekty SO-01 – IMPERA hotel a SO-02  Polyfunkční objekt svým měřítkem a hmotovým objemem navazuje na charakter okolní zástavby. Architektonicky je řešen jako jednoduchý objem na obdélníkovém půdorysu.

Z dispozičního, provozního i konstrukčního hlediska je jak IMPERA hotel  tak i Polyfunkční objekt navržen dle zadání investora maximálně variabilně a ekonomicky. Konstrukční systém je pro oba objekty stejný. Stejné jsou rovněž základní rozměry nadzemní části objektů A, C hotelu a D, F Polyfunkčního objektu. Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou navrženy s rezervou pro případ, kdyby v další projektové fázi došlo ke změně funkčního využití tak aby se nemusely měnit celkové výšky objektu stanovené v ÚR. Rovněž tloušťka stropních panelů je navržena tak, aby při se změně celková výška objektů nezvětšovala. Předpokládá se, že u objektu hotelu může v další projektové fázi dojit k dílčí změně dispozičního řešení na úrovní 1NP, případně i 1PP. Tyto změny nebudou mít žádný zásadní vliv na zastavěnou plochu nebo na celkový vzhled objektu.

U Polyfunkčního objektu může v další projektové fázi dojit ke změně funkčního využíti jednotlivých podlaží. Tyto změny nebudou mít žádný vliv na základní konstrukční řešení objektů. V případě, že změna funkčního využití některých podlaží vyvolá např. požadavek vyššího počtu parkovacích míst, nebude nutné budovat další parkovací místa, protože již nyní je navrženo více parkovacích míst než požaduje platná legislativa pro Prahu (Pražské stavební předpisy).

Hotel Impera SO-01 i Polyfunkční objekt SO-02 budou realizována z prefabrikovaného skeletu. Ze skeletu budou realizována všechna podlaží včetně suterénů, u kterých budou obvodové stěny tvořeny stěnovými panely. Ze skeletu nebude pouze střecha nad terasou/relaxačním prostorem u Polyfunkčního objektu SO-01. Stropní konstrukce je navržena z panelů SPIROLL. Fasádní panely budou mít strukturovaný vnější povrch vytvoření pomocí vzorů a matric firmy RECKLI. Obvodové stěny schodiště bude tvořené panelovými stěnami, které budou mít rovněž ztužující funkci. Rovněž tyto panely budou mít strukturovaný vnější povrch vytvoření pomocí vzorů a matric firmy RECKLI. Výtahová šachta bude tvořena také z prefabrikovaných segmentových prvků.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.