Na Šestém Kladno - Dubí

práce na projektu: Územní studie

architekt: Petr Průša, Jiří Tvrdý

investor: město Kladno

místo: Kladno – Dubí

období: projekt 2021

Historicky se řešené území nachází na místě bývalého černouhelného hlubinného dolu Marie Anna z 19. století. V současné době se v řešené oblasti nachází celá řada průmyslových objektů, z velké části již nevyužívaných a v dezolátním stavu. Návrh této územní studie počítá s demolicí většiny těchto objektů.

Na severní i jižní straně od řešeného území se nachází zástavba rodinných domů. Na západní straně za železniční vlečkou začíná rozsáhlá průmyslová zóna Kladno – východ. Naproti tomu na východě za komunikací Kralupská se nachází les, skrz který vede cyklostezka.

V současné době se zde nenachází žádné objekty pro bydlení, ale vzhledem k návaznosti na obytnou zástavbu na severní i jižní straně se území jeví jako vhodné pro výstavbu bytových domů s integrovanými službami, případně dalšími objekty občanského vybavení s nerušivou funkcí.

Celkem je v řešeném území navrženo 35 bytových domů o celkové kapacitě 481 bytů a domem pro seniory pro 85 osob. Prostory pro prodej a drobné služby jsou integrovány v přízemí bytových domů B a G o celkové prodejní ploše 1520 m2. Celkový počet parkovacích stání je 556, z toho 140 se nachází v podzemních garážích. Podlažnost domů se pohybuje v rozmezí 3-5 NP. Samozřejmostí je dostatečné množství zeleně a veřejných ploch pro rekreaci.

Tuto stránku připravujeme

Děkujeme za pochopení.